top of page
handles.jpg

REGULAMIN PRODUCENTA

FPHU NATURA  – Regulamin - Zamówienia hurtowe ("Regulamin")

 

 

 1. Zamówienia realizowane są przez: FPHU Natura Zenon Mizerek, NIP: 839-110-11-45, REGON: 771306130, ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk („NATURA”).

 2. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji zamówień przez NATURA dla przedsiębiorców.

 

I WSPÓŁPRACA

NATURA, jako firma z ponad dziesięcioletnim stażem wykonaliśmy setki realizacji zarówno dla Agencji Reklamowych, Urzędów Miast i Gmin, muzeów, producentów żywności jak i sklepów oraz marketów. Nasze produkty wysyłamy do większości krajów Unii Europejskiej oraz Australii i Ameryki Północnej. Elastyczna oferta, szeroki wachlarz produktów, wysoka jakość, niskie ceny i uczciwość - to główne zasady jakimi kierujemy się w naszej pracy. Serdecznie zapraszamy do współpracy! 

II. PRÓBKI

 1. W celu zapoznania się z ofertą i jakością produktów NATURA oferuje możliwość bezpłatnego wysłania maksymalnie 3 (trzech) różnych produktów, jako przykładowych realizacji. Celem zamówienia próbek prosimy o informację na: detal@natura.eco.

 2. Istnieje możliwość wykonania próby nadruku przed złożeniem całego zamówienia. Usługa ta jest odpłatna a jej koszt wynosi 90 zł netto za 1 kolor nadruku dla jednego projektu. Koszt wysyłki próby nadruku pokrywa klient (25 zł netto).

 3. Dla realizacji niestandardowych istnieje możliwość uszycia prototypu wg dokładnej specyfikacji produktu klienta. Cena prototypu to 25 zł netto. Przy bardziej skomplikowanych prototypach cena ustalana jest indywidualnie. 

 

III. ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienia przyjmowane są przez NATURA wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej, za pośrednictwem formularza udostępnianego przez NATURA. Formularz zamówienia do pobrania TUTAJ

 2. Każdorazowe zamówienie powinno zawierać pełną nazwę zamawiającego („Klient”), numer NIP, dokładny adres, numer telefonu, imię i nazwisko osoby prowadzącej zamówienie, adres do wysyłki oraz adres e-mailowy.

 3. Złożone zamówienia są potwierdzane przez NATURA drogą elektroniczną, a następnie przekazywane do realizacji.

 4. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez NATURĘ towarów/toreb w jej materiałach reklamowych, w tym mediach społecznościowych NATURA, oraz na stronie www.natura.slupsk.pl jako próbek możliwości technicznych firmy NATURA co do jakości znakowania i wykonania.

 5. NATURA ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych, w mediach społecznościowych NATURA oraz stronie internetowej www.natura.slupsk.pl informacji o wykonaniu usługi dla Klienta, o ile odrębnie zawarte umowy nie wskazują inaczej.

 6. Klient oświadcza, że posiada całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do wszelkich treści (znaków towarowych) oraz na wszystkich polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie, oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz, że ich wykorzystanie nie  stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

 7. Klient ponosi z tytułu oświadczeń, o których mowa w ust. 7 powyżej pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem NATURA, w przypadku podniesienia wobec NATURA jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z wyprodukowanymi przez NATURA towarami. Klient zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić NATURZE równowartość kwot lub innych świadczeń, jakie NATURA musiała spełnić celem zaspokojenia roszczeń osób trzecich. Zamawiający odpowiada również za poniesione przez NATURĘ koszty procesu i koszty obsługi prawnej.

 8. Klient upoważnia niniejszym NATURĘ do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują jej te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.

 

​IV. JAKOŚĆ I REALIZACJA

 1. Termin realizacji składanych zamówień jest każdorazowo wskazywany przez NATURA w trakcie przyjęcia zamówienia. Termin dostawy zamówionych towarów podany jest jako termin orientacyjny i nie należy traktować go jako terminu ostatecznego.

 2. W razie zaistnienia konieczności dostawy w określonym, nieprzekraczalnym terminie - informację taką Klient powinien zawrzeć w zapytaniu ofertowym. Przy udzieleniu odpowiedzi na zapytanie ofertowe NATURA wskaże ostateczną datę z jaką zamówienie powinno być złożone, aby dotrzymać terminu jego realizacji.

 3. Jeżeli zamówienie towaru jest wraz z wykonaniem na nim określonego znakowani, wówczas w momencie złożenia zamówienia i otrzymania potwierdzenia od NATURA - wysyłana jest wizualizacja nadruku to akceptacji.

 4. Zlecenie nadruku zostaje przekazane wraz z AKCEPTACJĄ dokonaną przez Klienta.

 5. Po potwierdzeniu zamówienia jakiekolwiek zmiany dotyczące zaakceptowanej wizualizacji nadruku nie będą możliwe.

 6. NATURA zastrzega, że niedotrzymanie terminu wcześniej uzgodnionego jako ostateczny nie jest podstawą do reklamacji towaru - w szczególności gdy przyczyna nie jest zależna od NATURA (doręczenie i wysyłka).

 7. W dniu wysyłki gotowego towaru do Klienta wysyłana jest także Faktura VAT wraz z numerem listu przewozowego wysyłki.

V. DOSTAWA

 1. Wszystkie dostawy realizowane są przez NATURA za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.

 2. Standardowy czas doręczenia przesyłek kurierskich to 1-2 dni. NATURA nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieterminowość w dostawie, która nie wynikła z bezpośredniej winy NATURA.

 3. Istnieje możliwość skorzystania z usług innej firmy kurierskiej, z którą Klient ma zawartą odrębną umowę. Fakt ten należy zgłosić NATURA przy składaniu zamówienia.

 4. Koszt dostawy pokrywany jest przez Klienta - w przypadku zamówienia jednorazowego na kwotę niższą niż 5000 zł/netto (25 zł netto/ 1 karton).  Powyżej tej kwoty koszt transportu pozostaje po stronie NATURA.

 5. W przypadku dostarczenia przez kuriera uszkodzonego towaru Klient jest zobowiązany do wypisania protokołu szkody w obecności kuriera oraz do zatrzymania listu przewozowego. W przypadku dostarczenia uszkodzonej paczki należy niezwłocznie poinformować NATURA.

VI. PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za zamówiony towar jest dokonywana przez Klienta przelewem na wskazany w fakturze numer konta bankowego - na wystawionej przez NATURA faktury VAT.

 2. Każda faktura VAT wystawiana jest ze standardowym 7-dniowym terminem płatności. Niedotrzymanie tego terminu w dokonywaniu płatności spowoduje, iż każde kolejne zamówienie będzie realizowane dopiero po uregulowaniu wszystkich zaległych zobowiązań w stosunku do NATURA i po dokonaniu wpłaty za zamówienie bieżące (100% wpłaty na podstawie faktury pro-forma).

 3. Dłuższe terminy płatności mogą być ustalone z NATURA wyłącznie indywidualnie.

 4. Dla nowych Klientów pierwsze 3 (trzy) zamówienia realizowane są po dokonaniu przez Klienta 100% przedpłaty. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia NATURA wysyła fakturę pro-forma w celu dokonania płatności.  Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

VII. JAKOŚĆ I REKLAMACJE

 1. Kolory nadruków w skali PANTONE są jedynie orientacyjnymi wartościami do których NAUTRA postara się uzyskać kolor możliwie bliski. Na odbiór kolorystyczny (wizualny) gotowego produktu wpływ ma wiele czynników takich jak: światło w jakim produkt jest oglądany, produkt oraz rodzaj materiału (i kolor) na którym wykonywane jest znakowanie itd. Wszystkie powyższe czynniki uniemożliwiają “idealne” odwzorowanie kolorystyczne. NATURA zastrzega sobie możliwość odstępstw od położenia nadruku przedstawionych wizualizacji do 1cm. Mimo iż NATURA dokłada wszelkich starań by produkty z jednego zamówienia były jednakowe, to z uwagi na fakt, że wszystkie produkty są robione ręcznie i NATURA nie może zagwarantować wszystkich produktów w jednym rozmiarze. NATURA zastrzega sobie możliwość odstępstwa produktów po uszyciu do +/- 1.5cm cm, oraz różnicy w rozmiarze rączek +/- 1.5cm.

 2. Z uwagi na powyższe NATURA zastrzega sobie prawo do nieznacznych odstępstw koloru tkaniny barwionej pod kolor PANTONE wyznaczony przez Klienta. Jest to spowodowane tym, że paleta kolorystyka PANTONE  służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Obraz na monitorach różni się między sobą, wygląda inaczej na tkaninie niż na papierze, a kolor tkaniny nie odzwierciedla kolorystyki palety PANTONE. Jeśli Klient życzy sobie konkretny kolor PANTONE, należy zgłosić ten fakt NATURZE. NATURA wykona wówczas próbkę tkaniny. Należy pamiętać, że ze względu na technikę barwienia stosowaną przez dostawców tkanin dla NATURA, kolor tkaniny może różnić się w zależności od zamówienia pod względem odcienia.

 3. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po jego odbiorze.

 4. Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem zaakceptowanym przez Klienta.

 5. Reklamacja powinna być złożona wyłącznie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …biuro@natura. eco.. najpóźniej 7 dni od momentu dostawy przesyłki.

 6. Reklamacja powinna zawierać:

 1. datę dostawy towaru i składania reklamacji;

 2. przedmiot reklamacji, zawierający jak najwięcej szczegółów dotyczących reklamowanego produktu;

 3. ilość reklamowanych sztuk;

 4. propozycję rozwiązania problemu

 1. Formularz reklamacji do pobrania TUTAJ

 2. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest zwrot zamówionego towaru.

 3. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi Klient.

 4. Z uwagi na treść ust. 1 i 2 reklamacje dotyczące sytuacji opisanych w tych punktach nie będą uwzględniane.

 5. Czas rozpatrzenia reklamacji to 7 dni roboczych od momentu otrzymania reklamowanego towaru oraz wypełnionego formularza reklamacyjnego.

 

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

 1. W przypadku realizacji zamówień przez NATURA na rzecz Klientów odpowiedzialność NATURA z tytuły rękojmi za wady jest wyłączona.

 2. Odpowiedzialność NATURA z tytuły realizacji zamówień na rzecz Klientów jest każdorazowo ograniczona do wysokości danego zamówienia.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do umów zawieranych przez NATURA z konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.

 4. NATURA zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści na stronie https://www.natura.slupsk.pl/terms-conditions-shop.

 5. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

 6. Spory powstałe pomiędzy NATURA a Klientem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę NATURA.

bottom of page